HOTLINE
035 575 8956

An toàn liên quan đến thuốc đối quang từ.

Thuốc cận từ có cấu trúc ion hóa và không ion hóa, cấu trúc phân tử mạnh thẳng hoặc mạch vòng. Hiện nay, người ta chia thuốc cận từ làm hai loại: Không đặc hiệu và đặc hiệu. Loại không đặc hiệu thường dùng rộng rãi cho nhiều cơ quan. Loại này chính là các