1- Vị trí hạn chế vào: Tất cả những người vào phòng MR  phải có thẩm định ở mức 1 hoặc mức 2: Mức 1 là người được đào tạo về an toàn MRI tối thiểu  và có thể tự bảo đảm an toàn riêng của họ và an toàn của bệnh nhân trong môi trường