1.Black-blood imaging Black-blood hay Dark-blood imaging là kỹ thuật tạo ảnh cộng hưởng từ dựa trên nguyên lý về hiệu ứng black-blood, hay còn gọi là hiệu ứng outflow. Do dòng chảy nên các spin trong lòng mạch di chuyển và bị thay thế liên tục kết quả là cường độ tín hiệu trong lòng