FLAIR (fluid – attenuated inversion recovery) là chuỗi xung có bản chất tương tự xung IR trong đó, thời gian đảo ngược TI được lựa chọn ở đ ng thời điểm Mz của nước phục hồi từ chiều âm của trục – z về đến không (zero). Giá trị của TI trong FLAIR rất dài,