1.Nguyên Lý Chuỗi xung Gradient echo cũng có khi được gọi với các tên khác là GRE (gradient – recalled echo) hoặc FFE (fast field echo). Bản thân tên gọi của chuỗi xung này đã nói lên một phần nguyên lý của nó, chuỗi xung GRE chủ yếu sử dụng hệ thống chênh từ Gradient