Perfusion weighted imaging (PWI) là kỹ thuật tạo ảnh cộng hưởng từ đánh giá động học tuần hoàn mao mạch, cung cấp những thông tin trực tiếp về tưới máu của mô mà không quan tâm đến nguồn máu đó được cấp từ đâu (tuần hoàn chính hay tuần hoàn bàng hệ). Trong thực hành,