HOTLINE
035 575 8956

Góc Lệch

Góc lệch (flip angle) là góc tạo bởi thành phần Mo và Bo khi bị kích thích bởi RF. Góc lệch của Molà bao nhiêu thì phụ thuộc vào năng lượng của RF cung cấp. Năng lượng của RF đ ng bằng ΔE, hai đám proton có năng lượng thấp và cao sẽ cân bằng,

Hiện tượng bão hòa

Như chúng ta đã đề cập ở trên, trong trường hợp TR rất ngắn thì thành phần từ hóa dọc Mz sẽ phục hồi được ít, do đó số lượng các proton sẵn sàng cho trạng thái kích thích RF tiếp theo sẽ ít và kết quả cuối cùng là tín hiệu thu được sẽ

Mối liên quan TR, TE và sự tương phản

Các tín hiệu thu được từ các spin qua bộ phận tiếp nhận (receiver coils) được xử lý và tạo thành ảnh cộng hưởng từ, có 3 đại lượng quyết định đến sự tương phản là thư duỗi T1, thư duỗi T2 và mật độ proton (proton density), chúng cho biết mức độ khác biệt

TE (time echo) thời gian thu tín hiệu lớn nhất.

Trước hết ta cần hiểu echo là gì? Echo là tín hiệu mà bộ phận cảm biến (coils) thu được từ các spin khi chúng ở trong trạng thái đồng pha do sự tác động của sóng RF. Thời gian thu tín hiệu TE (echo time) là khoảng thời gian từ khi bắt đầu kích

TR (time repetition) – thời gian lặp lại xung

Thời gian lặp lại xung TR (repetition time) là khoảng thời gian giữa 2 lần kích thích sóng RF, có đơn vị tính là mili – giây. TR quyết định đặc tính thư duỗi T1 trên ảnh cộng hưởng từ, hay nói cách khác thay đổi giá trị của TR sẽ thay đổi sự tương