1.Đặc điểm Trong tạo ảnh cộng hưởng từ, tín hiệu echo được thu nhận dọc theo trục mã hoá tần số (frequency encoding direction) tại một phổ tần số Bandwidth ấn định. Nếu Bandwidth có dải tần số rộng hơn thì dải tín hiệu echo thu được cũng lớn hơn. Trong trường hợp FOV nhỏ