1.Đặc điểm Nhiễu ảnh magic-angle thường gặp ở các cấu trúc được cấu tạo bởi các bó sợi collagen xếp song song với nhau (gân, dây chằng). Bình thường, các cấu tr c này giảm tín hiệu trên hầu hết các hình ảnh cộng hưởng từ do T2-relaxation ngắn và mật độ proton rất thấp.