1.Đặc điểm Tần số cộng hưởng của các proton trong mô mỡ và nước là khác nhau (xem lại phần chuỗi xung chemical-shift). Trong một số trường hợp như tại những vùng tiếp giáp giữa mô mỡ-nước có sự sai lệch về cường độ tín hiệu cộng hưởng từ của mô mỡ và nước, tạo