1.Đặc điểm Trong các hệ thống tạo ảnh cộng hưởng từ hiện đại, nam châm siêu dẫn có thể tạo ra từ trường Bo có từ lực cao, đồng nhất đồng thời các hệ thống gradient chênh từ cũng làm việc rất tốt, tạo ra được sự chênh từ tuyến tính. Khi người bệnh nằm