1.Đặc điểm Crosstalk là hiện tượng một số proton ở rìa của 2 lớp cắt liên tiếp nhau có tần số cộng hưởng gần tương tự nhau. Do vậy khi sử dụng gradient cắt lớp, các proton ở lớp cắt này sẽ bị kích thích bởi tần số cộng hưởng của các proton ở lớp