1.Đặc điểm Partial volume artifact hay một số tài liệu gọi là partial volume averaging artifact (nhiễu ảnh do hiệu ứng thể tích riêng phần) xảy ra khi có nhiều loại mô khác nhau có cường độ tín hiệu khác nhau cùng nằm trong một đơn vị thể tích ảnh (voxel). Nói các khác, bản